Неделя 1-я Великого поста. Торжество Православия

Вот и прошла первая седмица Великого поста. В первый воскресный день Святой Четыредсятницы мы вспоминаем времена иконоборческих гонений, когда среди христиан Византии появилось ошибочное мнение о том, что Бога и Его святых нельзя изображать на иконах и фресках, выкладывать мозаичные изображения и ваять каменные статуи. После событий Седьмого вселенского собора, когда иконе вернули ее почетное место в православном богословии и церковном искусстве, и возник праздник Торжества Православия. Но сегодня мы вернемся во времена еще более древние, чем установление праздника и обратимся к слову святителя Иоанна Златоуста, архиепископа Константинопольского в Неделю 1-ю Великого поста о пользе душевной.

"От са́мых веще́й ви́десте, возлю́бленнии, по́стную добро́ту и ю́же от нея́ по́льзу. Иже бо кто́ искуси́лся е́сть пе́рвую сию́ неде́лю свята́го великаго поста́, то́й больма́ разуме́ет свое́ к Бо́гу приближе́ние, и на про́чия неде́ли бо́дрее бу́дет. Аще ли кто́ сию́ неде́лю в ле́ности пребы́сть, то́й не ве́сть, ка́я от поста́ по́льза е́сть: сла́ждьши бо ме́да, и семида́льнаго бра́шна е́сть. О се́м Дави́д проро́к рече́: вкуси́те и ви́дите, я́ко бла́г Госпо́дь. И са́ми бо ве́сте по́стную добро́ту, я́ко ни сва́ра, ни доса́ды не́сть: не я́коже в пия́нстве, но вся́кое зде́ молча́ние и тишина́, зло́му обы́чаю посто́м преста́вшу. Те́м молю́ вы́, ве́рнии, не отложи́м нача́тка по́стнаго: се́ бо пе́рвая неде́ля поста́ премину́ла е́сть, да на про́чия неде́ли бодре́йши бу́дем, я́коже досто́ит преспева́ти на благо́е, я́коже апо́стол Па́вел рече́: за́дняя забыва́юще, на пре́дняя простира́йтеся. Послу́шайте, ве́рнии, с любо́вию: се́дмь неде́ль е́сть свята́го и вели́каго поста́, от ни́х же все́х честне́е седма́я неде́ля, я́же Вели́кая имену́ется. Не часы́ бо мно́гими ине́х бо́льши, но зане́же в не́й бы́ша вели́кия та́йны Госпо́дних Страсте́й. Та́ко и сия́ преъиду́щая неде́ля бо́льши пе́рвыя е́сть. Якоже ца́рь бо́лее кня́зя е́сть, а кня́зь бо́лее е́сть боля́рина; а боля́рин бо́лее воево́ды; а воево́да бо́лее со́тника; а со́тник деся́тника. Се́ же разу́мно да ве́сте, а́ще кто́ о какове́ де́ле ити́ хо́щет к ца́рю, пе́рвие ми́л ся де́ет ме́ньшим, да́же и до вельмо́ж, кто́ бы о не́м возвести́л царю́. Аще ли же зло́ сотвори́л е́сть вельми́, то́ бо́лее пече́тся, ка́ко бы оправда́тися. Но и мы́, бра́тие, не то́кмо яви́тися хо́щем Небе́сному Царю́, но и в сердца́ на́ша прия́ти Та́ин Причаще́ние, сия́ бо неде́ли на очище́ние грехо́м на́шим даны́ су́ть, а́ще я́ до́бре соверши́м. Хощу́ у́бо ва́м при́тчу пове́дати. Бе́ в не́коей стране́ ца́рь вельми́ бла́г, вся́ бо я́ко своя́ де́ти любля́ше, и о все́х ра́вно печа́ловашеся, не то́кмо о телесе́х, но и о душа́х и́х, и не бе́ никто́ же убо́г в стране́ то́й. Бе́ бо земля́ та́ испо́лнена вся́каго оби́лия, я́коже проро́к Дави́д глаго́лаше: от плода́ пшени́цы, вина́ и еле́я умно́жишася. И царе́ви тому́ бя́ше все́ раче́ние, е́же бы подава́ти бе́дным и неиму́щим. И за́поведь положи́, да бога́тии подаю́т ни́щим. Та́ко бо и апо́стол в Дея́ниих рече́: бе́ мно́жество люде́й я́ко еди́на душа́, раздава́юще, кто́ чего́ хотя́ше, или́ тре́боваше. Такова́ бе́ та́ страна́, и тако́в бе́ то́й ца́рь. Име́яше же благíй то́й ца́рь у себе́ се́дмь дще́рей вельми́ красны́, и запове́да все́м лю́дем, да прише́дше почтя́т его́, и дще́ри его́. И посади́ и́х по еди́ной: ме́ньшую пода́лее, а бо́льшую бли́з себе́ посади́. Не́ции же все́х ра́вно почти́ша, и угоди́ша царе́ви. Не́ции же ме́ньшую почти́ша, а про́чих мимоходя́ще, не целу́я минова́ху. И се́ ви́дев благíй о́н ца́рь, милосе́рдие свое́ на гне́в преложи́, и повеле́ слуга́м отгна́ти я́ от себе́, и мучи́телем преда́ти на истяза́ние. По непра́вде ли у́бо се́ сотвори́ благíй о́н ца́рь? Аще хо́щете разуме́ти, что́ е́сть ца́рь о́н? Да реку́ ва́м. Ца́рь благíй е́сть Творе́ц и Соде́тель все́х, и Влады́ка, Христо́с и́стинный Бо́г на́ш. А земля́ испо́лненная благи́х, е́сть Це́рковь Бо́жия, в не́й бо ве́сь мíр душе́вне спаса́ется покая́нием. Зако́н бо, и проро́цы ту́ пропове́дают о Христе́, и известву́ют, ка́ко сни́де на зе́млю, и бы́сть челове́к подо́бен на́м, кроме́ греха́, распя́тся и погребе́н бы́сть, и в тре́тий де́нь воскре́се. И пото́м апо́столы посла́, те́ми призыва́я на́с в Ца́рство небе́сное, и по вся́ дни́ уча́ не преста́ет, вопия́ и глаго́ля: прииди́те, обремене́нии, и Аз поко́ю вы́. И па́ки: гряду́щаго ко Мне́ не изжену́ во́н. Что́ сея́ благода́ти бо́лее е́сть? Дще́ри же царе́вы сказу́ются – се́дмь неде́ль свята́го и вели́каго поста́, я́же на́м повеле́но чти́ти па́че всего́ ле́та днíй, посто́м, и моли́твами, и ми́лостынею. Да а́ще, бра́тие, пе́рвую сию́ неде́лю почти́хом до́бре, си́речь ме́ньшую дщи́ царе́ву, да́лее от отца́ седя́щую, то почти́м и другíя. Аще ли же пе́рвую почти́вше, а и́ны с небреже́нием мине́м, о бра́тие, что́ и́мамы отвеща́ти в стра́шный де́нь пра́веднаго суда́ Бо́жия? Ка́ко ли ся оправда́ем, я́ко ни те́х по́стных дне́й хо́щем чи́сто сохрани́ти? Но молю́ вы, не веща́ем сего́, я́ко не мо́жем та́ко все́х по́стных дне́й преити́, я́коже пе́рвую сию́ неде́лю. Се́ зла́ вина́ е́сть, и недо́бр изве́т испо́лнен вины́. Аще бо от толи́каго объяде́ния и пия́нства пе́рвую сию́ неде́лю преидо́хом, то кольми́ па́че навы́кше возмо́жем та́ко ве́сь по́ст преити́. Не понужда́ю бо никого́ же па́че си́лы пости́тися, но я́коже ели́ко кто́ мо́жет, то́кмо жите́йских отве́ржемся нече́стий, пия́нства, блуда́, хулы́, осужде́ния, злопомне́ния, за́висти, лжи́, клеветы́, гне́ва, оби́ды, татьбы́, лихоима́ния, грабле́ния и про́чих зло́б. Ми́лостыню твори́те па́че ины́х дне́й, да чи́стою со́вестию Честно́му Кресту́ поклони́мся, и Христо́вых Страсте́й до́йдем, и досто́йни бу́дем Те́ло и Кро́вь Госпо́дню прия́ти. Убо́гим же и бе́дным сирота́м, и вдови́цам благотвори́те: тíи бо о все́х на́с всегда́ мо́лятся Бо́гу, и те́х ра́ди ли́шшее дарова́л е́сть на́м Бо́г. Ничто́ же бо принесо́хом в мíр се́й, и ниже́ па́ки взе́млюще что́ отхо́дим. Те́м же, бра́тие, потщи́мся, посто́м и моли́твами, и коле́нным поклоне́нием, и ми́лостынею душа́ и телеса́ очи́стити, да с любо́вию Воскресе́ния Христо́ва дости́гнем. Не́сть бо тя́жко, а́ще хо́щем добро́ твори́ти: то́кмо да не ослабе́ем, ни облени́мся, и не впаде́м в сла́сти теле́сныя, да не погуби́м труда́ своего́, и́же в пе́рвую неде́лю подъя́хом. Бо́гу на́шему сла́ва, ны́не и при́сно и во́ веки веко́м. [Ами́нь.]"

16.03.2024
Точка зрения автора может не совпадать с мнением редакции.
Войдите с почтой, через ВК или зарегистрируйтесь для комментирования.